Presto OÜ, reisijate vedu, busside remont ja hooldus

Bussi kasutamise tingimused

Reisija õigused ja kohustused
Reisija on kohustatud enne sõidu alustamist kinnitama turvavöö, juhul kui bussis on turvavööd.
Reisija kohustub järgima bussi sisekorraeeskirju.
Reisijal on kohustus kaasa aidata reisijaveolepingu nõuetekohasele täitmisele.
Reisijal ei ole õigust muuta reisijaveolepingut või tellimuse kinnituses kokkulepitut.
Reisijal ei ole õigust lahkuda liikuvast bussist.
Reisija kohustub alluma bussijuhi korraldustele.
Reisijal on keelatud alkoholi kaasavõtmine bussisalongi.
Reisijal on keelatud tarbida alkoholi sõidu ajal.
Reisijal on keelatud suitsetamine bussisalongis ja WCs.
Reisija ei tohi segada bussijuhti sõidu ajal
Reisija ei tohi seista püsti sõidu ajal, v.a. püstiseisu kohtade olemasolul
Reisija ei tohi süüa ega tarvitada kuumi jooke sõidu ajal;
Reisija võib loobuda reisijateveo teenuse kasutamisest. Loobumise korral kannab Reisija kõik kahjud ise
(tagasipöördumiskulud, jms).
Reisija peab arvestama asjaoluga, et juhul kui ta ei jõua kokkulepitud ajaks bussi, on bussijuhil õigus
otsustada, kas jätkata reisi ja jätta Reisija maha või oodata Reisijat.
Reisijal on keelatud bussi inventari (sh peakatted) lõhkumine, rikkumine ning kasutamine selleks mitte
ettenähtud otstarbel.
Reisijal ei ole õigust nõuda täiendavate peatuste tegemist või marsruudi muutmist. Enne Reisijaveo
alustamist kokku leppimata peatusi tehakse ainult Tellija esindaja ja bussijuhi nõusolekul..
Reisija kohustub esitama oma pagasi vedamiseks sellisel kujul, et see ei soodustaks kaotsiminekut ega
kahjustumist ning et Presto OÜ-l ei tekiks pagasi hoidmisega pagasiruumis kahju. Kui pagasi hulka kuulub
ohtlik asi, peab Reisija teavitama selle olemasolust ning ohu üldisest laadist.
Reisija kohustub hüvitama tema enda poolt või tema pagasist tulenevalt tekitatud kahju. Reisija ei või oma
kohustuste rikkumise korral tugineda oma pagasi puudusele või omadusele kui vastutusest vabastavale
asjaolule. Reisija vastutab oma pagasi sisu eest eelkõige tollivormistuse ja muude ametlike toimingute
läbiviimisel.
Reisijal on keelatud vedada aineid või esemeid, mis võivad tekitada kahju teise Reisija pagasile ja/või
tervisele ning mis on kantud ohtlike ja/või keelatud veoste nimekirja.
Bussijuhi õigused ja kohustused
Bussijuhil on õigus keelduda sõidu alustamisest või jätkamisest, juhul kui:
Reisija(d) ei kinnita
turvavööd (eeldusel, et bussis on turvavööd);
;
Reisija(d) segavad bussijuhti sõitmisel;
Reisija(d) suitsetavad bussisalongis;
Reisija(d) lõhuvad või muul moel kahjustavad bussi;
Bussijuhil on õigus keelduda Reisija vedamisest juhul kui Reisija vedamisega kaasneks oht
reisijaveolepingu/tellimuse nõuetekohasele täitmisele või Reisija vedamine seaks ohtu kaasreisijad või
kolmandad isikud (kaasliiklejad) või muutuks suurema ohuallika (bussi) valdamine tavapärasest ohtlikumaks
muul viisil.
Bussijuhil on õigus otsustada kiireima ja lühima marsruudi kasuks ja mitte pidama enam kinni eelnevalt
kokkulepitud marsruudist kui ohtu satub õigeaegne (lepingujärgne) sihtkohta jõudmine.
Bussi kasutamise ajalised piirangud
Reisija(te)l on õigus kasutada bussi ööpäevas 1 juhiga kuni 10h, mis sisaldab sõiduaega kuni 9h. Kahe juhiga
on õigus kasutada bussi ööpäevas kuni 20h, mis sisaldab sõiduaega kuni 18h;
Bussi kasutamisel tuleb juhinduda/arvestada bussijuhile kehtestatud vaheaegadest ning puhkeajast, mis
tulenevad Euroopa Liidu direktiivist 561/2006:
Pärast nelja ja poole tunnist sõiduperioodi peab juht tegema vähemalt 45- minutilise katkematu vaheaja,
kui ta ei alusta puhkeaega. Nimetatud vaheaja asemel võib olla vähemalt 15 minuti pikkune vaheaeg,
millele järgneb vähemalt 30 minuti pikkune vaheaeg, mõlemad on sobitatud sõiduaja suhtes nii, et need
toimuksid nelja ja poole tunnise sõiduperioodi jooksul.
Bussijuhi ööpäevane katkematu puhkeaeg peab olema vähemalt 11 tunnine. Seda regulaarset ööpäevast
puhkeaega võib aga jaotada ka kahte ossa, kusjuures esimene osa peab hõlmama vähemalt kolmetunnist
katkematut ajavahemikku ja teine osa vähemalt üheksatunnist katkematut ajavahemikku
Sõidu kestvust arvutatakse 0,5-tunnilise täpsusega. Aeg alla 0,5 tunni arvestatakse nagu 0,5 tundi ja üle 0,5
tunni nagu 1 tund.
Vastutus ja kahju hüvitamine
Kui buss ei saa Reisija(te) tõttu (eelneva kokkuleppeta pikenenud reis, määrdunud, lõhutud buss) alustada
õigeaegselt järgmise kliendi tellimuse täitmist on
Presto OÜ-l
õigus nõuda Tellijalt leppetrahvi
Puuduseks reisijaveoteenuse osutamisel ei loeta väheolulisi muutusi teenuse kui terviku seisukohalt, mida
sõidu ajakava ja teenuse iseloomu arvestades on võidud eeldada.
Presto OÜ
ei vastuta teenuse vastavuse eest kehtestatud tingimustele ja lubatud kirjeldusele, kui teenuse
osutamisel esines asjaolu, mida ei saanud mõjutada ning antud asjaoluga ei olnud võimalik lepingu
sõlmimise või tellimuse kinnitamise ajal ka arvestada. Sellisteks asjaoludeks võivad olla takistused riigipiiri
ületamisel, liiklusseisakud, liiklusvahendi tehnilised rikked jms asjaolud. Presto OÜ
ei vastuta kahjude ja
saamata jäänud tulude eest, mis tekkisid või võivad tekkida Reisijal seoses asjaoludega,
et buss ei jõudnud
õigeaegselt sihtkohta. Tellija ja/või Reisija peab arvestama võimalike takistustega ehk reisija peab varuma
aega.
Presto OÜ ei vastuta Tellijale ja/või Reisijale tekitatud varalise (sh otsene kahju ja saamata jäänud tulu) või
mittevaralise kahju eest, kui see ei ole tingitud Presto OÜ tahtlikust tegevusest või raskest hooletusest.
Juhul, kui Reisija ei ole osutatava teenusega rahul, peab ta sellest koheselt Presto OÜ informeerima. Juhul,
kui see ei ole võimalik või kui märkusele või nõudele ei reageerita, tuleb Tellijal sellest teatada Presto OÜ-le,
hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul tekkinud asjaolust teadasaamisest arvates. Tellija esitab asjaolu kohta
kirjaliku avalduse, millele tuleb lisada tõendid teenuse mittevastavusest ning dokumendid põhjendatud
lisakulutustest ja tekkinud kahjust. Pretensioon, mis on esitatud pärast nimetatud tähtaja möödumist on
aegunud ning Reisijal ja/või Tellijal puudub hilisemalt õigus tugineda teenuse mittevastavusele.
Presto OÜ ei kanna vastutust Reisijate ees juhul kui:
Reisija tekitab kahju teisele Reisijale;
Reisija tegevuse tõttu takerdub reisijavedu (nt lükkub edasi, et oodata mahajäänud reisijat vms);
Kui reisijale tekib kahju mingist otsusest, millise võttis vastu Reisija.
 
Presto OÜ-l on õigus muuta bussi kasutamise tingimusi etteteatamata. Bussi kasutamise
tingimused
loetakse muudetuks uue teksti avaldamisega veebilehel www.presto.ee