Presto OÜ, reisijate vedu, busside remont ja hooldus

Reisijaveoteenuse müügitingimused

Käesolevaid reisijaveoteenuse müügitingimusi (edaspidi Müügitingimused) kohaldatakse kõigile OÜ Presto
poolt osutatavatele tellimusveoteenustele. Müügitingimused on OÜ Presto (edaspidi Presto) ja Tellija vahel
sõlmitava reisijaveolepingu lahutamatuks osaks.
 
1. REISIJAVEOTEENUSE TELLIMINE
1.1. Reisijaveoteenuse tellimiseks esitab Tellija Prestole hinnapäringu, täites ja saates Presto veebilehelt
vastava vormi või saates Prestole e-kirja.
1.2. Presto saadab Tellija hinnapäringule vastuse (sh hinnapakkumise) hinnapäringus näidatud
aadressile
või suhtleb muul poolte vahel kokkulepitud kontaktandmetel.
1.3. Kui Tellija soovib Presto vastuses toodud tingimustel reisijaveoteenust tellida, esitab ta Prestole
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja p.2 sätestatud nõuetele vastava Tellimuse vastavalt Presto
hinnapakkumisele.
1.4. Kui Prestol on võimalik Tellimuses märgitud tingimustel reisijaveoteenust osutada, saadab Presto ühe
tööpäeva jooksul Tellimuse kättesaamisest Tellijale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tellimuse
kinnituse. Hiljemalt 1 päev enne reisijaveoteenuse alustamist teatab Presto Tellijale bussi
registreerimisnumbri, juhi/juhtide nime(d) ning kontakttelefoni numbri. Poolte vastaval erikokkuleppel on
Tellimuse kinnitamine võimalik suuliselt.
1.5. Reisijaveoleping sõlmitakse alates Tellimuse kinnituse kättesaamisest Tellija poolt.
P.1.2 viidatud
aadressile või numbrile
saadetud Tellimuse kinnitus või muu teade loetakse Tellija poolt kättesaaduks
hiljemalt saatmisele järgneval tööpäeval.
1.6. Tellija teavitab Prestot Tellimuse kinnituse kättesaamisest ja tasub ettemaksuarvel märgitud summa
maksetähtajaks (juhul, kui Presto esitab ettemaksuarve).
1.7. Tellijal on õigus esitada Tellimus ka ilma hinnapäringut esitamata. Sel juhul sõlmitakse reisijaveoleping
p.1.3-1.6 sätestatud korras.
2. NÕUDED HINNAPÄRINGULE JA TELLIMUSELE
Hinnapäring ja Tellimus esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, Presto eelneval nõusolekul
võib Tellimuse suuliselt esitada. Hinnapäring ja Tellimus peavad sisaldama alljärgnevaid andmeid:
2.1. sõidu alguskuupäev, kellaaeg ja aadress (lähtekoht);
2.2. sõidu lõppkuupäev, kellaaeg ja aadress (sihtkoht);
2.3. sõidumarsruut (iga päeva kohta eraldi koos kellaaegade ja sihtkohtadega);
2.4. reisijate arv;
2.5. muud lisateenused (majutus, toitlustus, giid, laevapiletid, teemaksud, jne);
2.6. Tellija andmed (ettevõtte/isiku nimi, registrikood, asukoht/elukoht, telefon ja e-posti aadress ning
juriidilise isiku puhul ka kontaktisiku nimi ja tema kontaktandmed);
2.7. reisija soovidega seotud võimalikud eripärad või -vajadused, mis omavad olulist tähtsust
reisijaveoteenuse osutamisel (mh info reisija liikumispuude kohta);
2.8. muu info, mida Tellija peab oluliseks.
3. HINNAD
3.1. Presto teenuste hinnad sisaldavad: tasu bussi kasutamise eest, bussijuhi töötasu (mh töötasult
makstavad maksud, nagu näiteks sotsiaalmaks) ja kütusekulu (mh kütuseaktsiis).
3.2. Hinnale lisanduvad mis tahes kulud, mis ei sisaldu p 3.1 kohaselt teenuse hinnas, sealhulgas juhi
majutuskulud (mh hommikusöök), praami- ja laevapiletid, teede- ja sillamaksud, parkimistasud, saastetasud
jms kulud.
3.3. Prestol on õigus kinnitatud Tellimuse hinda suurendada, teavitades sellest Tellijat vähemalt 10
(kümme) kalendripäeva enne teenuse osutamise algust, järgnevate asjaolude ilmnemisel:
3.3.1. osutatava teenusega (mh bussi kasutamisega) otseselt seotud maksude, lõivude, teenustasude ja
muude kulude suurenemisel, kui need mõjutavad teenuse hinda;
3.3.2. transpordi- ja kütusehindade suurenemisel.
4. TELLIMUSE TÜHISTAMINE
4.1. Tellijal on õigus Tellimus tühistada või seda muuta, teatades sellest Prestole ette Eesti riigi piiresse
jäävate vedude (edaspidi Siseveod) puhul vähemalt 4 (neli) kalendripäeva ja rahvusvaheliste vedude
(edaspidi Välisveod) korral vähemalt 6 (kuus) kalendripäeva arvates teenuse osutamise alustamise päevast.
4.2. Juhul, kui Tellija teatab Tellimuse tühistamisest või muutmisest hiljem, kui punktis 4.1 ette nähtud, on
Prestol õigus nõuda ja Tellijal vastava nõude saamisel kohustus viivitamatult tasuda Prestole leppetrahvi
alljärgnevas suuruses:
Sisevedude korral:
25% Tellimuse käibemaksuta maksumusest, kui Tellija teatab Tellimuse tühistamisest või muutmisest 3
(kolm) kalendripäeva enne plaanitud teenuse osutamise alustamise päeva;
50% Tellimuse käibemaksuta maksumusest, kui Tellija teatab Tellimuse tühistamisest või muutmisest 2
(kaks) kalendripäeva enne plaanitud teenuse osutamise alustamise päeva;
100% Tellimuse käibemaksuta maksumusest, kui Tellija teatab Tellimuse tühistamisest või muutmisest 1
(üks) kalendripäev enne plaanitud teenuse osutamise alustamise päeva või teenuse osutamise alustamise
päeval.
Välisvedude korral:
25% Tellimuse käibemaksuta maksumusest, kui Tellija teatab Tellimuse tühistamisest või muutmisest 4
(neli) või 5 (viis) kalendripäeva enne plaanitud teenuse osutamise alustamise päeva;
50% Tellimuse käibemaksuta maksumusest, kui Tellija teatab Tellimuse tühistamisest või muutmisest 3
(kolm) või 2 (kaks) kalendripäeva enne plaanitud teenuse osutamise alustamise päeva;
100% Tellimuse käibemaksuta maksumusest, kui Tellija teatab Tellimuse tühistamisest või muutmisest 1
(üks) kalendripäev enne plaanitud teenuse osutamise alustamise päeva või teenuse osutamise alustamise
päeval.
4.3. Kui Tellija soovib Tellimuse tühistada, peab ta sellest Prestole kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis eraldi teatama (hoolimata p.5.3 sätestatust).
5. TASUMINE
5.1. Presto teenuste hinnad määratakse igakordselt Poolte kokkuleppel.
5.2. Lisaks p.5.1 viidatud teenuse hinnale, tasub Tellija Prestole teenuse osutamise käigus tekkinud p.3.2
viidatud lisakulude eest pärast teenuse osutamist Presto esitatud arve alusel.
5.3. Prestol on õigus nõuda, et Tellija tasuks vastavalt Presto esitatud ettemaksuarvele osutatava teenuse
eest ettemaksu. Juhul kui Tellija ei tasu ettemaksuarvel märgitud summat maksetähtajaks, on Prestol õigus
lugeda Tellija Tellimusest loobunuks ning Tellimust mitte täita. Kui Tellija ei teata vastavalt p.4 Tellimuse
tühistamisest ning Presto asub hoolimata ettemaksu tasumata jätmisest teenust osutama, on Prestol õigus
nõuda ja Tellijal vastava nõude saamisel kohustus viivitamatult tasuda leppetrahvi, mille suurus vastab
Tellimuse käibemaksuta kogumaksumusele.
5.4. Tellija tasub reisijaveoteenuse (sh lisakulude) eest vastavalt Presto esitatud arvele. Tellija tasub arvel
näidatud summa ülekandega arvel märgitud arvelduskontole arvel märgitud tähtajaks. Presto saadab arve
e-posti või
posti teel p.1.2 viidatud aadressile või numbrile, kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud.
5.5. Klienditeenindaja nõusolekul on Tellijal võimalik tasuda osutatud teenuse eest muul viisil kui
ülekandega, st tasuda sularahas bussis või peale teenuse osutamist.
5.6. Prestole võlgnetav rahaline kohustus loetakse täidetuks arvel märgitud summa laekumisel täies
ulatuses Presto
arvelduskontole.
5.7. Tähtaegselt tasumata summalt on Prestol õigus nõuda viivist 0,5% iga tasumisega viivitatud
kalendripäeva eest.
6. PRESTO TÄIENDAVAD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1. Presto kohustub osutama reisijaveoteenust vastavalt poolte kokkulepetele, käesolevatele
Müügitingimustele ja Eesti Vabariigi kehtivatele õigusaktidele, arvestades reisijaveoteenuse osutamise
praktikat ja tavasid.
6.2. Juhul, kui Reisija, kellele Presto reisijaveoteenust osutab, ei täida nõuetekohaselt Presto poolt
kehtestatud tingimusi,
bussi sisekorraeeskirju, ametivõimude ettekirjutusi ja juhised või õigusakte, samuti
kui Reisija või tema pagas ei ole mis tahes põhjusel kokkulepitud kohas õigeaegselt vedamiseks valmis, on
Prestol õigus omal äranägemisel reisijaveolepingu täitmine katkestada, reisijaveoleping üles öelda, alustada
reisi ja/või nõuda Tellijalt tekitatud kahju hüvitamist.
6.3. Prestol on õigus kasutada teiste vastavate teenuste osutajate teenuseid Tellija Tellimuse täitmiseks, kui
Prestol ei ole võimalik Tellimust oma vahenditega täita. Sellisel juhul teatab Presto Tellijale teenust osutava
isiku nime ja kontaktandmed. Tellija tasub Tellimuse eest Prestole nagu siis, kui teenust osutataks Presto
sõidukiga.
6.4. Presto kohustub:
6.4.1. tagama korrektse teenindamise;
6.4.2. eraldama Tellija kasutusse tehniliselt korras, puhtad ja juhiga/juhtidega varustatud bussi(d) vastavalt
reisijaveolepingu tingimustele;
6.4.3. tagama bussi(de) kohaloleku Presto poolt kinnitatud Tellimuses näidatud kohas ja ajal;
6.4.4. teenuse osutamise ajal esineva bussi tehnilise rikke korral tegema temalt mõistlikult eeldatavad
jõupingutused rikke kõrvaldamiseks ja reisi jätkamiseks, vajaduse ja võimaluse korral asendama
ekspluatatsioonist väljalangenud bussi(d) samaväärse(te)ga;
6.4.5. tagama bussi(de) varustatuse kütusega.
7. TELLIJA TÄIENDAVAD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
7.1. Tellija kohustub esitama Prestole pikemate kui ühepäevaste sõitude korral detailse reisikava (kellaajad,
marsruudid, sihtkohad, peatused) iga päeva kohta eraldi hiljemalt 5 (viis) kalendripäeva enne
reisijaveoteenuse osutamise algust. Hilisemal Tellijapoolsel reisikava esitamisel ei taga Presto reiskavast
täpset kinnipidamist.
7.2. Tellija kohustub muu hulgas:
7.2.1. korraldama oma kulul Presto bussijuhi majutuse ja hommikusöögi, kui see on teenuse osutamise
kestust arvestades vajalik ning pooled ei lepi enne teenuse osutamise algust kokku teisiti;
7.2.2. kaebuste korral teavitama Prestot nendest suuliselt enne reisijate lahkumist. Lisaks peab Tellija
esitama kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis kaebuse.
7.2.3. andma Prestole vastava sooviavalduse korral osutatud teenuse kohta tagasisidet.
Prestol on õigus muuta eeltoodud Müügitingimusi etteteatamata. Müügitingimused loetakse muudetuks
uue teksti avaldamisega veebilehel www.presto.ee